(0326) 656 23 24 Merkez: Pınarbaşı Mah. İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. No:21/G PK 31230 İSKENDERUN / HATAY

Belgelendirme Süreci

BAŞVURULARIN ALINMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE ONAYLANMASI

ARTIBELGE Kuruluşuna sınav ve belgelendirme amacıyla başvurular web adresimizde (https://artibelge.com/) yer alan online başvuru formu veya web sayfamızda yer alan Aday başvuru formu ile yapılır.

Doldurulup imzalanan başvuru formları kimlik fotokopisi ve sınav ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu (ödeme yazısı) ile elden yada posta yoluyla ARTIBELGE’ye ulaştırılmalıdır.

Artıbelge planlama sorumlusu aday başvurularını değerlendirerek adayların sınavlara girip giremeyeceğine karar vererek Personel Belgelendirme Sorumlusuna onay için sunar. Aday başvuruları 7 gün içerisinde onaylanır ve 60 gün içerisinde sınav gerçekleştirilir.

Başvuru ücretini yatıran fakat sınava girmekten vazgeçen adayların sınav ücretlerinin %75’i iade edilir.

Sınavlara katılmayan ya da katılıp başarılı olamayanların sınav ücretleri geri ödenmez.

Sınav ücreti, web sitesinde ilan edilen banka hesap numarasına, havale veya EFT yoluyla yatırılabilir. Ücretler yıllık olarak düzenlenir ve web sitesinden ilan edilir.

ARTIBELGE EĞİTİM KONTROL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

YAPI VE KREDİ BANKASI

HESAP NO: 50905227

İBAN NO: TR 10 0006 7010 0000 0050 9052 27

ŞUBE: 009-İSKENDERUN ŞUBESİ

Bireysel olarak yapılan ödemelerde adayın ödeme açıklaması kısmında TC Kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerinin bulunması gereklidir. İşverenler tarafından toplu yapılan ödemelerde ise, Tüzel Kişilik Başvurusunda İstenen Belgelerin Listesi ile tanımlanmış ve tüzel kişilik başvurularında ilgili yetkilisine planlama sorumlusu tarafından bildirilmektedir.

İtina gösterilmesi gerekli adaylar için ilgili formun içerisinde yer almış; Kusur/Engeliniz var mı? Varsa tanımlayınız başlığı altında; Fiziksel Engeller ve engel sağılmayan kusurlar (okuma yazma bilmemek vs.) tanımlanması başvuru sahipleri tarafından beyan edilir. Herhangi bir engel ve kusur durumunda Engelli Ve İtina Gösterilmesi Gerekli Adaylar Talimatina göre işlem gerçekleştirilir.

Başvuruların ret edilmesi durumunda gerekli bildirim başvuru sahibine kararın alınma tarihinden itibaren 3 gün içerisinde bildirilir.

Başvuruları kabul edilmiş başvuru sahiplerinin statüsü bu andan itibaren iş bu prosedür de aday olarak tanımlanacaktır.

Sınavların ARTIBELGE VEYA MYK tarafından yapılamaması, iptal edilmesi veya sınavların WEB portaldan kaynaklanan sebeplerden dolayı açılamaması adayların mağduriyetini ARTIBELGE üstlenip yapılamayan sınavdan sonra 10 gün içerisinde tekrar sınav açılacaktır.

SINAV VE BELGELENDİRME SÜRECİ

Başvuruları kabul edilen adaylar için aday dosyaları ve sınav programları MYK web portalda oluşturulur ve Artıbelge web sayfasında duyurulur. Sınav görevlileri ve sınav yerleri planlama sorumlusu tarafından belirlenir. İlgili adaylara sınavdan en geç 3 gün önce sınav yeri ve saati ile ilgili bilgi verilir. Sınav yapıcılar (değerlendiriciler) sınavdan önce aday listesini kontrol ederek çıkar çatışmasına sebep olacak durumları ortadan kaldırmak için gerekli tedbirler alınır. Teorik, Mülakat ve Performans sınavları MYK “Teorik Ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi” ne ve “Teorik Ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Kamera Kayıt Rehberi ”ne göre sınavlar gerçekleştirilir.

Teorik sınavlar için 24 kişiye en az 1 değerlendirici, performans sınavları için azami12 adaya bir değerlendirici atanır.

Performans sınavlarına aynı anda katılacak aday sayıları belgelendirme programlarında yer almaktadır.

Teorik ve Performans sınavları için sınav büyüklüğüne ve yapısına göre gözetmen atanabilir.

Firma başvurularında yapılacak olan grup halindeki sınavlara ARTIBELGE’ye gelen bireysel başvurular dahil edilememektedir.

Teorik sınavlarda belgelendirme programlarında belirtilen sayı kadar boşluk doldurma, doğru – yanlış ve çoktan seçmeli sorularla sınav yapılır. Sınav süresi her soru için 2 dakikadır. Sınavlarda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemektedir.

Sınav sonuçları 15 gün sonra uygun iletişim kanalları ile adaylara bildirilir.

Teorik, mülakat ve performans sınavlarında başarılı olan adayların belgelendirme kararı sonrası belge basımı MYK tarafından yapılır.

Sınavla ilgili şikayet itiraz veya öneriler artıbelge web sitesinde ilan edilen şikayet ve itiraz prosedürüne göre yapılır.

BİRİM BİRLEŞTİRME

Birim birleştirme ilgili MYK tarafından yetkili kuruluşlardan alınmış başarı belgelerini yazılı olarak ispatlamaları akabinde Artıbelge tarafından sadece başarısız olduğu birimler üzerinden sınavların yapılır ve belge verilir.

BELGELERİN TESLİMİ

Sınavlarda başarılı olan adayların belgelendirme kararı sonrasında düzenlenen MYK belgeleri adaylara

en geç 40 gün içerisinde teslim edilmesi gerekir.

Belgelerin imzalanması ARTIBELGE’de GM tarafından yapılır. Adaylar Belgelendirme Sözleşmesini ıslak imzayla imzalamaları şartı ile belge teslimleri yapılır aksi halde belge teslimi yapılmaz. İki nüsha imzalanan sözleşmenin biri adaya teslim edilirken diğeri arşivlenir.

Teşvikten yararlanmayan adaylardan ayrıca belge ücreti alınır.

Kaynakçı belgelerine ek olarak TS EN EN 9606-1 e göre Kaynakçı Kalifikasyonu Test Sertifikası da ayrıca düzenlenir.

Hazırlana belgeler Adayın başvuru formunda belirttiği adres ve kuruma imza karşılığı teslim edilir.

HATALI KAYIP vb. BELGELERİN YENİDEN BASILMASI

Belgeli kişinin belgesini kaybetmesi, belgenin yıpranması veya kişisel bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde,150 TL’si MYK Belge Basım Ücreti olmak üzere yeniden basım ücreti olarak 300 TL alınacaktır.

BELGE GÖZETİM ve TAKİP SÜREÇLERİ

Belgenin geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihte başlar ve ilgili Ulusal Yeterliliklere göre inşaat sektöründe 5 yıl kaynak sektöründe ise TS EN ISO 9606-1 Madde 9.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 3 yıl süresince geçerlidir. Belgegeçerliliği, gözetimin gerçekleştirilmesi, akreditasyonun ve MYK yetkilendirilmesinin devam ettiği sürece sağlanır.

Belge gözetimi Artıbelge tarafından takip edilir. Gözetim tarihi geldiğinde Belge Gözetim Formu ile değerlendirme yapılır.

Gözetimin yapılıp belgenin devamı için gerekli şartlar:

İnşaat Programı kapsamında verilen belgelerde;

İlgili süre içerisinde işyerlerinden yeterliliklerde belirtilmiş süre için aksi halde 12 aylık SGK dökümünün alınması.

İşveren yetkilisince imzalanmış Çalışma Beyanı veya iş yerinden yazı alınması.

Gözetim faaliyetinin yeterliliklerde belirtilen sürede aksi halde 36. ayın sonuna kadar tamamlanıp kuruma iletilmesi.

Yeterliliklerde belirtilen sürede 36. ay sonunda gözetim faaliyeti yapılmamış belgeler 2 ay süresince askıda kalır ve gözetim faaliyeti tamamlanması beklenir

Askı süresince gözetim faaliyetini tamamlamamış belgeler iptal edilir.

Çalışma beyan formu veya iş yerinden aldığı yazı, işveren yetkilisince kaşe ve imza edilmiş olmalıdır ve içeriğinde belge kapsamında çalıştığına dair ibareler ve çalışma zamanları yer almalıdır. İlgili yazıda kurum bilgileri, veriliş tarihi ve veren yetkili kişinin adı, soyadı, unvan bilgileri de yazının içeriğinde bulunmak zorundadır.

Gözetim faaliyetlerinin işleyiş süreci web sitesinde ve Belge Kullanım Sözleşmesinde belirtilmiştir. Gözetim evrakları elden veya kargo ile kuruluşa teslim edilebilir. Gözetim sonuçlarının değerlendirilmesi ve onaylarını ilgili sektör karar vericileri verir.

BELGE YENİLEME KARARLARININ VERİLMESİ

İnşaat sektöründe gözetim süreci tamamlanmış belgeli personelin, Ulusal Yeterlilik kapsamlarında her mesleğin gözetim süreleri belirlenmiştir. Bu durum için tutulan kayıtlar gözetim maddesindeki kayıtları ile aynıdır.

Kaynak sektöründe, belge süresi 3 yıldır. Belge süre dolduktan sonra aday tekrar sınava girer ve başarılı olduğunda belgesi tekrar yenilenir.

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER

İtirazlar, başvuru sahibi, adaylar veya belgelendirilmiş kişiler tarafından yapılabilir. Şikâyetler ise, başvuru sahibi, adaylar ve belgelendirilmiş kişilerin yanı sıra, işverenler, hizmet alanlar veya ilgili diğer kesimler tarafından yapılabilir.

Artıbelge web sitesinde tanımlanmış şikâyet ve itirazlar başlığı altından tüm ilgili taraflar gerekli taleplerini iletebilirler. Ayrıca taraflar telefon, e-mail ve yüz yüze de gerekli bildirimlerini gerçekleştirebilirler. İtirazlar başvuru sahipleri, adaylar veya belgelendirilmiş personeller tarafından haklarında alınmış olunan kararların üzerinden 1 yıl içerisinde yapılabilir aksi halde itiraz değerlendirmeye alınmaz.

Alınan tüm şikâyet ve itiraz bildirimleri ARTIBELGE tarafından değerlendirmeye alınır.

İtiraz talebinin gelmesinden itibaren 20 günü geçmeyecek şekilde itiraz sahibine yazılı olarak ilgili kanıtları ve değerlendirme kayıtları ile birlikte iletilir.

Şikayet ve İtiraz Formu için aşağıda ki linki TIKLAYINIZ.ŞİKAYET İTİRAZ DEĞERLENDİRME FORMU İNDİR

BELGENİN ASKIYA ALINMASI GERİ ÇEKİLMESİ KARARLARININ VERİLMESİ

Belgeler şu başlıklarda askıya alınır,

Gözetim tarihi geçen belge sahipleri için belgeler öncelikle (1) ay askıya alınır ve gözetim sürecinin tamamlanması beklenir.

Belgelenmiş personelin Belge ve Logoların Yönetimi Prosedürünce olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda, belge iptal edilir.

İlgili kararlar ilgili sektördeki karar verici tarafından verilir.

BELGENİN İPTAL ŞARTLARI

Belgenin askıya alma süresi 6 aydan fazla olamaz. 6 ay sonra askıya alma sebebi ortadan kalkmamışsa belge iptal edilir.

Belgelendirme süreçlerinde belgelendirilmiş kişi tarafından logo kullanımda yapılan herhangi bir uygunsuzluğun tespitinde belge iptal edilir.

Belgelendirilmiş kişi ile imzalanan Belge Kullanım Sözleşmesi kapsamındaki hususlara aykırı davranması durumunda, belgenin uygunsuz kullanılması durumunda ve belge üzerinde tahribat yapılması durumunda kişinin belgesi iptal edilir.

Geçerlilik süresinin dolmasına bir ay kalan belge sahiplerine uyarı mesajı gönderilir. Uyarıyı değerlendirmek ve belgeyi yenilemek üzere başvurmak, belge sahibinin sorumluluğundadır. Aksi halde, belge iptal olur.

Belge sahibi hakkında, etik olmayan davranışlar, mesleki ahlak kurallarına riayet etmeme ve fiziksel olarak beceri kaybına neden olabilecek türden şikayetler ve bunlara ait kanıt varsa belge iptal edilir.

Belgenin iptal edilmesi durumunda personel belgelendirme sorumlusu MYK’yı bilgilendirir.