(0326) 656 23 24 Merkez: Pınarbaşı Mah. İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. No:21/G PK 31230 İSKENDERUN / HATAY

Belge, Logo ve Marka Kullanımı

Artıbelge’nin Yükümlü Olduğu Şartlar:

1.Gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve belge yenileme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları eksiksiz ve zamanında web sayfasında bildirmekle yükümlüdür.

2.Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerini değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve gerekirse yeniden belgelendirme yapmakla yükümlüdür.

3.Belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin Şikayetlerin ve İtirazların Yönetimi Prosedürünce değerlendirmekle yükümlüdür.

4.Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

Belge Sahibi Personelin Yükümlülükleri

1.Teslim edilmiş olunan belgeler sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Belge, belge sahibi kişi tarafından belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe kullanılabilir.

2.Belgeyi kullandırma hakkı ARTIBELGE ’ye aittir. ARTIBELGE tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde ARTIBELGE belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkisine sahiptir.

3.Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları ARTIBELGE ’nin web sayfasından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmek zorundadır.

4.Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, ARTIBELGE tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları ARTIBELGE’ ye sunacaktır.

5.Belge geçerlilik süresi içinde ilgili belgelendirme programlarında yeniden bir değerlendirme gerektirecek değişiklik yapılması durumunda, ARTIBELGE ‘ nin belgelendirilmiş kişilerin değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve sağlamak için gerektiğinde yeniden belgelendirme yapabilir.

6.Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi ARTIBELGE’ ye iade edecektir.

7.Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalacaktır.

8.Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son verecek ve ARTIBELGE tarafından ilan edilen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi iade edecektir.

9.Belgenin geçerlilik süresi içinde gözetim gerekliliklerini, belge geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için ARTIBELGE tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirecektir.

10.Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmayacak ve doğru olmayan beyanlarda bulunmayacaktır.

11.ARTIBELGE tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uyacaktır.

12.ARTIBELGE logosunu belge sahibi, şahsi materyali kabul edilebilecek yayın ve tanıtım broşürleri, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basabilir. Bunlar dışında logoyu üzerinde şahsi bilgileri yanı sıra herhangi bir firma bilgileri de taşıyan bir yayın ve tanıtım broşürü, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basamaz kullanamaz.

13.Logoyu sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.

14.Logonun kullanıldığı tüm yerlerde, logo ürüne/hizmete ait olmadığı sadece çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilmelidir.

15.Belge sahibi personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

16.Belge almaya hak kazanmış personelin belgesinde logolar yer almaktadır. Belgelendirilen personelin talep etmesi durumunda logo örnekleri ARTIBELGE tarafından gönderilir.

17.Gönderilen logolar da izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılamaz. Renkleri ve yazı karakterleri değiştirilemez.

18.Kurum logosu dışında TÜRKAK işareti ve/veya MYK logosu tek başına belge sahibine verilmez. ARTIBELGE logosu, TÜRKAK logosu ve MYK logolarıyla birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış üçlü logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar ARTIBELGE’ den temin edilmelidir.

19.Belgeli personel belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu sözleşme hükümlerine uymakta yükümlüdürler.

20.Logoların ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda ARTIBELGE bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda yasal önlem alacaktır.